VNPT khẳng định vai trò doanh nghiệp đi đầu về an toàn thông tin